Το Εγχειρίδιο Φοιτητών αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμης πληροφόρησης στους φοιτητές/φοιτήτριες του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) για το πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φοίτησή τους. Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στο Εγχειρίδιο μέσω της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης.


Back To Top