Δίνεται η δυνατότητα σε άνεργους φοιτητές να τοποθετηθούν σε οργανισμούς/εταιρείες που συνεργάζεται το ΜΙΔ για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα και κατάλληλα εφόδια για ένταξη στην αγορά εργασίας.Back To Top