Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στόχος του είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διευθυντική σταδιοδρομία. Μέσα από μια ολοκληρωμένη θεματολογία παρέχονται στους φοιτητές τα εχέγγυα και τα απαραίτητα εφόδια για αποτελεσματική εκτέλεση των διευθυντικών τους καθηκόντων και ενεργό και ουσιαστική συνεισφορά στην επιτυχημένη πορεία της Υπηρεσίας/Τμήμα στον οποίο υπηρετούν.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες μια διεξοδική θεωρητική κατανόηση των εννοιών της Δημόσιας Διοίκησης και την ικανότητα εφαρμογής τους στην πράξη. Επιπρόσθετα επιδιώκει να καλλιεργήσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στις προκλήσεις του τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΜΙΔ είναι σε θέση να:

 • Ενσωματώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές, εργαλεία και μεθόδους στρατηγικού σχεδιασμού/προγραμματισμού.
 • Λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, βασισμένες στη συμμετοχή των πολιτών.
 • Συμμετέχουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δημόσιας πολιτικής.
 • Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν διοικητικές διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τοπικές και διεθνείς καλές πρακτικές.
 • Χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση των προβλημάτων του τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συμβάλλοντας στους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, όπως η στελέχωση, η εκπαίδευση και ανάπτυξη και η αξιολόγηση της επίδοσής τους.
 • Επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν παραγωγικά τόσο με τους συναδέλφους τους όσο και με τους πολίτες.
 • Επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής σκέψης καθώς και να εφαρμόζουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και τεχνικές λήψης αποφάσεων.
 • Ενεργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου με γνώμονα ηθικές και κοινωνικές αξίες και πρακτικές για την εξεύρεση δίκαιων/αποδεκτών λύσεων.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (πμ) ECTS. Το Πρόγραμμα αποτελείται από 9 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής και Διπλωματική Εργασία. Για τη συμπλήρωση του Προγράμματος απαιτείται επιτυχία στα επιλεχθέντα μαθήματα που καταλήγουν σε 80 τουλάχιστον πμ και επιτυχής υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας που καταλήγει σε 30 πμ.

Το επόμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2024. Οι διαλέξεις θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2025. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στα κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ.

Τα Προγράμματα του ΜΙΔ είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) -
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
Οι τίτλοι που χορηγεί το ΜΙΔ είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.

Περιγραφή του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις, προβολή ταινιών και περιπτωσιακές μελέτες. Το Πρόγραμμα έχει δύο χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα:
  1. περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά θεμάτων που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν διευθυντικές γνώσεις και δεξιότητες
  2. προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάληψη και τη διεξαγωγή μιας μελέτης σε ένα συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι πανεπιστημίου οποιουδήποτε κλάδου που εργάζονται στον ιδιωτκό, δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Υποβολή Αίτησης

Πτυχιούχος που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο Πρόγραμμα 2024-2025 θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική

Δίδακτρα

€3.900, με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας.

Έναρξη Προγράμματος

Το επόμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα αρχίσει στις 6 Φεβρουαρίου του 2024

Back To Top