Η αναλυτική περιγραφή των Θεμάτων του Προγράμματος MPA παρουσιάζεται πιο κάτω. 

Υποχρεωτικά Μαθήματα - Σύνολο 60 ECTS

Πρώτη Ενότητα 
1 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΔΑΣ106)
2. Διεύθυνση Έργου και Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα (ΔΕΠ209)
3. Αρχές, Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (ΟΔΔ108)
4. Αρχές Διεύθυνσης και Διεθνούς Διοίκησης (ΑΔΔ109)

Δεύτερη Ενότητα 
5. Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Διπλωματικής (ΕΣΔ206)
6. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΛΔ207)
7. Χρηματοοικονομική Διαχείριση στον Δημόσιο Τομέα (ΧΔΔ208)
8. Επιχειρηματικές Αναλύσεις (ΕΠΑ107)
9. Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο (ΔΔΥ504)


Μαθήματα Επιλογής - Σύνολο 20 ECTS
Τρίτη Ενότητα 

1. Διοικητική Λογιστική (ΕΔΛ402)
2. Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (ΑΠΔ105)
3. Στρατηγική Διεύθυνση (ΣΔΣ205)

Τέταρτη Ενότητα 
4. Ηθική, Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα (ΗΚΥ409)
5. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΚ408)
6. Οικονομική των Επιχειρήσεων (ΟΙΚ202)

Εργαστήρι Διπλωματικής

Διπλωματική Εργασία (ΔΠΜ700) (Υποχρεωτικό - σύνολο 30 ECTS)

Back To Top